Uitnodiging MER-inloopdag Windpark De Lutte

Gepubliceerd op 9 januari 2024 om 12:03

U bent op donderdag 25 januari 2024 van harte welkom bij de MER-inloopdag van Windpark De Lutte. Tijdens deze inloopdag kunt u op posters de eerste resultaten zien van de onderzoeken voor de milieueffectrapportage (MER). U kunt hierover vragen stellen en in gesprek gaan met onder andere specialisten die de onderzoeken hebben gedaan naar de effecten van het toekomstige windpark op de omgeving.

De inloopdag vindt 25 januari tussen 15.00 en 21.00 uur plaats bij Dorpshoes Erve Boerrigte, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte

Milieueffectrapportage (MER)

In de Milieueffectrapportage staan de resultaten van de onderzoeken naar de mogelijke effecten van het windpark op de natuur en gezondheid, de bodem, grond- en oppervlaktewater, landschap en archeologie. In de Milieueffectrapportage worden verschillende varianten afgewogen. De resultaten van deze onderzoeken worden in het voorjaar van 2024 gepubliceerd.

Hoe kunt u reageren op de MER?

De concept-Milieueffectrapportage wordt ter inzage gelegd bij provincie Overijssel. Hierover komt informatie in het provinciaal blad, in de nieuwsbrief, op Facebook en in de huis-aan-huis bladen van de gemeente Losser. Tijdens de terinzagelegging kunt u bij provincie Overijssel zienswijzen indienen. Op de website Terinzageleggingen - Provincie Overijssel vindt u informatie over het indienen van een zienswijze. De concept-MER komt ook op www.windparkdelutte.nl te staan.

We ontmoeten u graag op donderdag 25 januari in Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte.